عدم موفقیت د رکاهش وزن نتیجه عادتها و باور های غلط است

اگر به خود ایمان داشته و عزت نفس خود را پیدا کرده باشید  این کار بسیار آسان تر از آن چیزی است که تصور می کنید و یک راه ساده دارد , تنها بخواهید !