عدم موفقیت د رکاهش وزن نتیجه باور ها و عادتهای غلط است 2

 اگرچندین بار رژیم گرفته اید و شکست خورده اید از انتخاب یک راه جدید نترسید مقصر شما نبوده اید بلکه مقصر راه  و روش غلط شما بوده است  این با ر راهی که درپیش روگفته اید  ایمان داشته باشید از سه چیز پرهیز کنید  رژیمهای سخت و عجیب , پر خوریهای عصبی هیجانی و انتظارهای غلط به