عدم موفقیت د رکاهش وزن نتیجه باور ها و عادتهای غلط است 3

 

 ؟ اینگونه بیندیشیم که موفقیت و شکست یک راز نیست بلکه محصول فرایند یک سیستم است  تقریبا همه موفقیتهای بزرگ بر پایه یک شکست بنا شده اند