قوانین انسان موفق5

 قانون توانگری : دریافت هر آنچه از خدا میطلبی را باور داشته باش و جوری رفتار کن که انگار آن را قبلا گرفته ای اگر کسی موفقیت طلب کند ولی برای شکست تدارک ببیند به آنچه برای خود تدارک دیده است خواهد پرداخت بسیاری از افراد در هنگام  شروع درمان چاقی در چنین وضعیتی به سر میبرند