قوانین انسان موفق2

قانون نفوذ کلام به هنگام  بر زبان راندن کلام جز از موفقیت و پیروزی چیزی بر لب نیاورید کلام و عقاید خوب یا بد  در ناخود آگاه ذهن شما  امید و آرزو می افریند و این یعنی هدایت به سوی پیروزی