قوانین انسان موفق3

4:قانون عدم مقاومت :هرگز در برابر مشکلات مقاومت نکن بلکه از کنار آنها با خونسردی رد شو و به حرکت ادامه بده مانند آب که از سختترین موانع میگذرد هیچ مشکلی غیر قابل حلی بر سر راه درمانت وجود ندارد