قوانین انسان موفق3

: قانون بی اعتنایی : یعنی آزرده خاطر نشدن از ظواهر مخالف امور و دست بر نداشتن از اندیشه های سازنده از بهم خوردن تناسب اندامت آزرده نشو به کم خوری ادامه بده و از عدم تغییر دلسرد نشو پیروزی قطعی است