قوانین انسان موفق6

قانون خدمت :انسان از هر دست بدهد از همان دست میگیرد در حین درمان خود سعی کنید کسانی را که در اطراف شما از چاقی رنج میبرند را به درمان چاقی تشویق و هدایت و از آنان حمایت کنید و آثار این خدمت را در خود ببینید