قوانین انسان موفق 4

: قانون نگهداری: از افکار خوبتان نگهداری کنیدتا در غوغای زندگی به فراموشی سپرده نشوند کامیابی شما به نگهداری از افکارتان بستگی دارد .