مانند افراد لاغر فکر کنید

5- مانند افرادلاغر فکرکنید یکی ازآنها را میان اطرافیان انتخاب خصوصیات رفتاری آنهارا تحت نظر بگیرید وتفاوت رفتارهای افراد لاغربا خود را بررسی نمایید مانند میزان غذا , نوع غذا, ساعت غذا , میزان تحرک و....