در هگام درمان چاقی رعایت موارد زیر ضروری است

7- شبها خوب بخوابید  بی دلیل شب زنده داری نکنید چه با تلفن , رایانه , تلویزیون و......ا دیروقت از خواب بیدار نشوید  اختلالات از این دست باعث کاهش تمرکز شما در طول روز می شود مطالعت نشان داده است که افرادیکه کمتر پنج ساعت در روز می خوابند دو و نیم برابر بیشتر از افرادیکه بالای 8 ساعت میخوابند دچار چاقی شکمی میشوند