قانون آینه حقیقت

در مقابل خود درمکانی که غذا میخورید یک آینه نصب کنید محققان بر این باورند که خوردن در مقابل آینه این حقیقت را برای شما یاد آوری میکند که چه اهداف بزرگی برای کاهش وزن در نظر دراید .