قوانین طلایی درمان چاقی 1

قوانین طلایی درمان چاقی1 : زمانی که گرسنه هستید غذا بخورید ودر بین لیست غذاها آنهاییکه دوست دارید بخورید نه آنچه فکر میکنید بهتر است بخورید