وانین طلایی درمان چاقی 2

 زمانیکه احساس سیری دارید دست از غذا بکشید هشیارانه غذا بخورید و از جویدن هر لقمه لذت ببرید