قوانین طلایی درمان چاقی 3

شما قطعا و بدون هیچ بهانه ای میتوانید عادتهایی را که باعث پرخوری و اضافه وزن شما گردیده است را عوض کرده و برای آن برنامه ریزی نمایید .