قوانین درک سیری1

 سیری احساس مشخصی از عدم نیاز به غذای اضافی است و مفهومی متمایز از پر خوری و سنگینی دارد شناخت این دو  نیاز به کمی تلاش و تمرکز دارد