قوانین درک سیری2

 توجه داشته باشید احساس سیری یعنی پایان احساس گرسنگی و رضایت از شرایط فعلی خوردن بیشتر از آن شرایط را هر لحظه از احساس رضایت دور تر میکند