قوانین درک سیری3

 توجه داشته باشید بعد ازایجاد احساس رضایت در حالت خوردن اگر سه لقمه متوالی احساس رضایت رو به فزونی بیشتر نرفت یعنی به احساس سیری رسیده اید و بیش از آن مصرف ننمایید .