قوانین درک سیری4

 در هنگام خوردن نقطه ای که در زیر جناغ سینه و بالای معده قرار دارد را فشار دهید تا تفاوت بین  سیری و سنگینی معده را تجربه کنید در حالت سنگینی احساس بدی به شما دست میدهد بهتر است در زمانی که معده خالی است با فشار این نقطه احساس  خوب و طبیعی را  شناسایی کنید