قوانین درک سیری5

 سرعت زیاد غذا خوردن یکی از عوامل مهم عدم توجه به احساس سیری و رفتن به سمت پر خوری و سنگینی معده است مانند خودرویی که بعلت سرعت زیاد بعلت غفلت برخی از علائم جاده را نمیبیند کمی آرامتر غذا خورده و هر لقمه را حداقل 25 باربجوید