قوانین درک سیری6

عدم تمرکز یکی دیگر ازعلل مهم عدم درک سیری است و ذهن درگیر افراد گاها امکان درک احساس سیری را از انسان میگیرد .