قوانین درک سیری7

 وجود احساسات منفی مانند بی توجهی و افسردگی و ارزش قائل نشدن برای خود نیز از علل مهم عدم توجه به احساس سیری و سنگینی معده میباشد .