آموزش ترک عادات غلط 1

 عادت یک صفت اکتسابی است نه ذاتی یعنی به مرور و بواسطه تکرار تولید میگردد تغییر آن سخت ولی قطعا امکان پذیر است عادتها بصورت اتوماتیک انجام میشود. یعنی در صورت عدم توجه بصورت غیر ارادی انجام میشود پر خوری نمونه واضحی ازآن است