آموزش ترک عادات غلط 2

عوامل اصلی تغییر عادت شامل:

 اطلاع کافی از عوارض عدم ترک
 انگیزه لازم
زمانبندی مناسب
و تعهد درونی به توانایی خویش است
 برای ترک عادت قبلی یک عادت مفید یا بی ضرر را جایگزین عادت قبلی کرده و با تکرار زیاد آن را بصورت رفتار اتوماتیک در آورید