آموزش ترک عادات غلط 3

قانون شرطی ساز ی از امروز با بستن یک کش روی مچ دست و کشیدن آن در هنگام گرسنگی عادت جدیدی را برای مقابله با پر خوری تجربه کنید مهم نیست که عادت کشیدن کش کی در شما شرطی میشود مهم اینستکه انجام ان را در هر دفعه گرسنگی فراموش نکنید