آموزش ترک عادات غلط 4

 کنترل ارادی و پرهیز هوشمندانه در مواجهه با عوامل محرک یکی از شروط مهم در تغییر عادت بخصوص در مراحل اولیه لست اصل خدمت به همدرد با تشویق سایر افراد چاق به درمان یکی از عوامل مهم در پایدار ماندن عادت جدید تا مرحله تثبیت میباشد