مقاومتهای خود را بشکنید !!!!

باید همواره به شکستن مقاومتها فکر کرد  مقاومت در واقع یک رنجش ناشی از تحقیر انسان است