رونمایی از پروژه خود آموز جامع ارتقا مهارتهای فردی و دریافت رایگان رژِیم

. استفاده کنندگان از این خود آموز در جهت تشویق به اقزایش مهارت اندوزی با هر مجموعه تعداد سه عدد کد دریافت رایگان رژیم غذایی  از سامانه وزن من دریافت مینمایند که ارزشی بالاتر از قیمت مجموعه دارد و در واقع برای افراد این هزینه نه تنها مجانی تمام میشود  بلکه ارزش افزوده نیز دارد زیرا که قیمت مجموعه هفتاد هزار تومان و ارزش کدهای ارایه شده نودهزارتومان میباشد