محرک های راه اندازی فرایند خوردن در افراد

محرکهای راه اندازی فرآیند خوردن در افراد

1-    زیست شناختی مانند گرسنگی و تشنگی و ولع

2-    محرکهای محیطی مانند بوی غذا یا یک تبلیغ غذایی یا یک برنامه آشپزی و ...

3-    محرکهای ذهنی مانند فکر به غذا یا فرایند خوردن و یا تجسمی از یک غذا

4-    محرکهای هیجانی مانند تنش , ناراحتی , اضطراب , کسل بودن

5-    محرکهای اجتماعی مانند دریافت پیشنهاد جهت غذا خوردن از سوی سایر افراد

هر کدام از محرک های فوق می تواند مکانیسم شروع عادت را در افراد ایجاد نماید لذا ایجاد یک شرایط آگاهانه در  حداقل مواجهه با موارد فوق می تواند از اولین کارهای ابتدایی در افراد باشد کاملا طبیعی و بجاست که بدانیم فراوانی هریک از محرک های فوق در اجتماع ممکن است که باعث گردد که در مواردی منجر به شکست در پرهیز ار عادت بد گردد

بدیهی است که در روش فوق هدف ما حذف تدریجی عادات بد بوده و معتقدیم که شکست خوردن بهتر از تلاش نکردن است زیرا به هر حال تجربیات و نتایج حاصله از شکست ما را دیر یا زود به پیروزی رهنمون میسازد باید ازالقاء حس گناه در جهت پرهیز از انجام عادت یا هنگام انجام دادن یک عادت بد توسط خود فرد و یا اطرافیان  خودداری کرد زیرا ایجاد معمولا حس گناه در فرد بعد از یک رفتار ناخوشایند ممکن است بعضی افراد را ضعیف تر نماید