پیدایش چاقی و بی نظمی های ذهنی

از دیدگاه علوم شناختی یکی از علل مهم چاقی بی نطمی ذهنی و روند تفکر بدلایل مختلف است . که استرسها اضطراب افسردگی و به طور کلی هیجانات در بروزآن نقش دارد .

بدنبال بی نظمی ذهنی بی نظمی رفتاری نیز پدید می آید که در بحث تغذیه بی نظمی در زمان در مقدار و در نوع غذای مصرفی پدید می آید 
در بی نظمی های ذهنی عکس العمل هایی مانند خوردن بدون نیاز به گرسنگی در زمان استرس رخ میدهد
 
پس یکی از نخستین قدمها بازگشت به نظم ذهنی است از هر روشی برای آرام سازی ذهن خود استفاده کنید