جهت اصلاحات رفتاری و ذهنی روزانه حداقل یک بار به بخش مقالات سایت مراجعه فرمایید.
همچنین لینک کانال از منتخب پیامهای انگیزشی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
از کلیه علاقه مندان دعوت می‌گردد تا دوره تخصصی رفتار درمانی را نیز تهیه و مطالعه نمایند.