طب سوزنی یکی از روش‌های مورد تایید در درمان چاقی است. هدف از انجام طب سوزنی ایجاد تعادل در بدن با کنترل اشتها در افراد پر اشتها از یکسو و افزایش متابولیسم‌ در افراد با متابولیسم پایین از سوی دیگر است.
هر چند کاهش وزن با طب سوزنی به تنهایی محدود به چند کیلوگرم است اما استفاده از کارکردهایی مانند کنترل اشتها و متابولیسم می‌تواند به بسیاری از افراد در رعایت درست یک برنامه درمانی جهت کاهش وزن کمک شایانی نماید.