در کنار هر الگوی رژیمی، یک نسخه ورزشی متناسب با سن و شرایط افراد همراه با یک مجموعه ورزشی در کانال تلگرام در اختیار شما قرار می‌گیرد. همچنین شما امکان استفاده از یک مربی آنلاین را نیز خواهید داشت.