کویتیشن یکی از محبوبترین روش‌های رفع چربی‌های موضعی است که از طریق امواج صوتی سبب ایجاد منافذ کوچک و قابل ترمیم در دیواره سلولهای چربی شده و باعث خارج شدن چربی‌ها می‌گردد.
در هنگام کار با کویتیشن باید دانست که این روش علی‌رغم اثرات مطلوب در رفع چربی‌ها، بر روی درمان سلولیتها چندان موثر نبوده و همچنین فاصله گذاری مناسب (نه خیلی زود و نه خیلی دیر) در ایجاد عملکرد مناسب آن موثر است.
از نکات مهم دیگری که در اثرگذاری کویتیشن نقش دارد مصرف آب و فعالیت بدنی از نیم تا هشت ساعت بعد از انجام کویتیشن است که باعث مصرف هر چه بیشتر اسیدهای چرب آزاد شده می‌شود.
کویتیشن به تنهایی و یا به خصوص در همراهی با روش‌هایی چون مزوتراپی (هیپرلینک) امبدینگ (هیپرلینک) مزوامبدینگ ( هیپرلینک) و کرلیپولیز (‌هیپرلینک) و کربوکسی تراپی ( هیپرلینک) می‌تواند در بیشتر موارد در چربیهای موضعی موثر واقع گردد و افراد را از انجام جراحی بی نیاز گرداند.